Dodaj w koszyku -> PRODUKTY PROMOCYJNE -> za 10gr

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - CO TO JEST I NA CZYM POLEGA?

Sposób uprawy roślin i hodowli zwierząt ma ogromne znaczenie nie tylko dla branży rolnictwa, ale także - dla całej naszej planety. Stosowanie dotychczasowych metod oraz „wyciskanie” zasobów planety do cna sprawiły, że w głowach ekologów, polityków i samych rolników zapaliła się alarmująca lampka. W ten sposób powstała idea rolnictwa ekologicznego, który ma być bezpieczniejszym, efektywniejszym i optymalnym rozwiązaniem dla współczesnych gospodarstw.

Na czym polega rolnictwo ekologiczne? Jaki jest jego cel i jak na nowe przepisy zareagowała Polska?

Rolnictwo ekologiczne - na czym polega? Definicja

Rolnictwo ekologiczne - definicja

Rolnictwo ekologiczne - nazywane inaczej biologicznym, organicznym lub biodynamicznym - to sposób produkcji roślinnej i zwierzęcej o charakterze zrównoważonym. Kluczowe w nim jest stosowanie środków pochodzenia biologicznego i mineralnego, z jednoczesnym odrzuceniem w produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej lub spożywczej.

Co to jest rolnictwo ekologiczne?

Mając na uwadze powyższą definicję - spróbujmy nieco bardziej przybliżyć termin rolnictwa ekologicznego.

Docelowo w rolnictwie ekologicznym chodzi o maksymalne poszanowanie fauny i flory – m.in. poprzez stosowanie środków i metod, które nie naruszą naturalnego środowiska i ich miejsca bytowania. W podejściu tym ważne jest, aby wybierać wyłącznie bezpieczne, certyfikowane środki ekologiczne, dbać o zwierzęta hodowlane (np. nie należy karmić ich bezwartościową paszą), czerpać jak najwięcej z zasobów naturalnych, a także sukcesywnie zdobywać wiedzę w zakresie środowiska i nowych rozwiązań, które można stosować w gospodarstwach ekologicznych.

Jakie są cele rolnictwa ekologicznego?

Cele rolnictwa ekologicznego to m.in.:

 • produkcja żywności o wysokich wartościach odżywczych,
 • utrzymywanie/ podwyższanie żyzności gleby (w sposób stały),
 • wykorzystanie odnawialnych zasobów,
 • zamknięcie obiegu materii organicznej,
 • stosowanie wyłącznie bezpiecznych materiałów i substancji, nadających się do ponownego wykorzystania,
 • zapewnienie zwierzętom doskonałych warunków bytowych (zgodnych ze standardami Unii Europejskiej),
 • unikanie form skażenia i zanieczyszczenia gleby i całego środowiska,
 • utrzymanie genetycznej różnorodności,
 • edukacja związana z ekologią i środowiskiem,
 • przestrzeganie sztywnych norm, należących do jednostek certyfikujących wyroby ekologiczne,
 • zwrócenie uwagi na problemy środowiska,
 • chęć traktowania gospodarstwa jako żywego organizmu,
 • naturalna ochrona roślin przed szkodnikami.

Docelowo więc rolnictwo ekologiczne ma doprowadzić do globalnej, zrównoważonej produkcji roślinnej, która wspierać będzie planetę, nie nadwyrężając przy tym jej naturalnych zasobów.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Jakie są przyczyny rozwoju rolnictwa ekologicznego?

Rolnictwo ma ogromny wpływ na geosferę - zarówno na pedosferę, jak i biosferę czy hydrosferę. Dlatego też stosowanie nieekologicznych rozwiązań i wysoki poziom chemizacji pociąga za sobą szereg negatywnych skutków. 

Tak oto stosowanie chemii może sprzyjać np. degradacji gleby czy zanieczyszczeniu powietrza, co z kolei ma wpływ na obecne, jak i przyszłe pokolenia. Udowodniono, że produkcja żywności wiąże się z uwalnianiem gazów cieplarnianych (zwłaszcza metanu i podtlenku azotu), co ma wpływ na atmosferę i zmianę całego klimatu. Świadomość tego wpływu i konsekwencji przyczyniła się do stworzenia produktów ekologicznych, nowych metod uprawnych, a także poszerzania wiedzy w zakresie nie tylko technik, ale także ograniczonych zasobów planety. Można więc wywnioskować, że uprawy ekologiczne to wynik rozwijającej się technologii, akcji społecznych, edukacji i nowych możliwości produkcji.

Gdzie rozwija się rolnictwo ekologiczne?

Obecne dane wskazują, że kraje o największej produkcji ekologicznej przynależą do Unii Europejskiej. Co więcej - najprężniej rolnictwo ekologiczne rozwija się na terenach niezanieczyszczonych, ze wskazaniem na niewielkie, lokalne gospodarstwa. Ostatecznie poziom rozwoju gospodarstw ekologicznych zależny jest od szeregu czynników – np. żyzności gleby, wiedzy, dostępnych funduszy, warunków klimatycznych czy ukształtowania terenu.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne w Polsce rozwija się umiarkowanie prężnie. Wynika to z faktu rozdrobnionej struktury agrarnej, a także z dużej mocy przerobowej na polskich wsiach. O ile przeszkodą nadal jest wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza, o tyle na rynku zauważalny jest rosnący popyt na produkty ekologiczne. Konsumenci coraz bardziej zainteresowani są eksportowaną i lokalną żywnością ekologiczną, a tym samym – zwracają większą uwagę na sposoby uprawy zbóż.

Potwierdzają to dane, wskazujące, że w 2020 roku ponad 20 tysięcy gospodarstw mianowało się terminem eko. Co roku wzrost ten zauważalny jest o niecały procent (średnio 100 gospodarstw rocznie). Ostatecznie od 2000 roku ich liczba zwiększyła się prawie trzykrotnie. Ten wzrost mógłby być większy, gdyby nie fakt, że stosunkowo późno wprowadzono regulacje prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego (i wynikających z nich warunków).

Obecnie nadzór produkcji ekologicznej pełnią tzw. organy kontroli i certyfikacji w rolnictwie - tj.:

 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która w swojej pracy uruchamia także: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 3. Polskie Centrum Akredytacji,
 4. Upoważnione jednostki certyfikujące.

Data dodania: 2023-03-14
Aktualizacja: 2023-03-15
Twoje plony narażone są na działanie wielu „wrogów” i „rywali”. Wśród chwastów i grzybów pojawiają się szkodniki, które bytują na roślinach, osłabiając je i prz...
Zobacz również:
W ostatnich latach ogromne spustoszenia na plantacji truskawki powoduje żerowanie szkodników glebowych: opuchlaków, pędraków, drutowców oraz innych larw. Nasile...