REXADE 250G+ESTERON 2,5L

BORYNA KRZYSZTOF BORZĘCKI Opinie z ekomi-pl.com
Cena: 626,60zł 639,00zł
Brak towaru w magazynie

 

HERBICYD REXADE PAK 

REXADE 250g + Esteron 600ec 2,5L

 

REXADE 

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne piroksysulam i florasulam zaliczane są do grupy B, a substancja czynna halauksyfen metylu do grupy O. 

Zawartość substancji czynnych:

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10 %)

halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 104,23 g/kg (10,42 %)

piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 240 g/kg (24,0%)

Substancje niebezpieczne niebędące substancjami czynnymi: klokwintocet 

ESTERON 600 EC

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O.

Zawartość substancji czynnej;

2,4-D 2-EHE w formie estru (związek z grupy fenoksykarboksylowych) - 905 g w 1 litrze środka (co odpowiada 600 g/l formy kwasu 2,4-D)

 

 

ETYKIETA REXADE 

          

​ETYKIETA ESTERON 600ec

          

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. 

 

BORYNA KRZYSZTOF BORZĘCKI Opinie z ekomi-pl.com

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów. 

Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wznowieniu wegetacji, od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 - 32), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara

Termin stosowania: środek stosować wiosną, od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka pszenicy jarej (BBCH 21 - 32), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.

W celu zwalczania owsa głuchego, w przypadku jego przedłużonych wschodów, zabieg wykonać dopiero, gdy wzejdą wszystkie rośliny owsa głuchego, ale nie później niż do fazy drugiego kolanka pszenicy jarej.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Najniższe ilości wody mogą być stosowane tylko na małe chwasty, we wczesnych fazach rozwojowych rośliny uprawnej. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 200-400 l/ha. Minimalne zalecane ciśnienie to 2-3 bary. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime - 60 dni

1. Łączna dawka ARYLEX™, jako substancji czynnej zastosowanej w zbożach ozimych nie może przekroczyć 13,5 g na hektar w sezonie wegetacyjnym: maksimum 7,5 g/ha jesienią oraz 6 g/ha wiosną, przy stosowaniu różnych produktów, które zawierają tę substancję czynną. Odstęp między zabiegami: 3 miesiące.

2. Łączna dawka florasulamu, jako substancji czynnej zastosowanej w zbożach ozimych nie może przekroczyć 6.25 g na hektar wiosną przy stosowaniu różnych produktów, które zawierają tę substancję czynną.

3. Łączna dawka ARYLEX™, jako substancji czynnej zastosowanej w zbożach jarych nie może przekroczyć 6 g na hektar w sezonie wegetacyjnym przy stosowaniu różnych produktów, które zawierają tę substancję czynną.

4. Łączna dawka florasulamu, jako substancji czynnej zastosowanej w zbożach jarych nie może przekroczyć 6,25 g na hektar w sezonie wegetacyjnym przy stosowaniu różnych produktów, które zawierają tę substancję czynną.

5. Przy wystąpieniu długotrwałej suszy może wystąpić obniżenie skuteczności chwastobójczej.

6. Środek może czasami powodować niewielkie i przejściowe (trwające 2-3 tygodnie) chlorozy liści zbóż, które nie wpływają na plon i jego jakość.

7. Środek zaleca się stosować łącznie z rekomendowanym adiuwantem (środkiem wspomagającym), co sprzyja lepszemu pobieraniu środka i w efekcie zwiększa skuteczność chwastobójczą. Adiuwant należy stosować również w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów, to jest, kiedy wystąpią początkowe objawy suszy, niskie temperatury lub niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych.

8. Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe lub antyznoszeniowe.

9. Znoszenie cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny może prowadzić do wystąpienia uszkodzeń, dlatego należy przestrzegać stref ochronnych o szerokości 5 m przy opryskiwaniu w pobliżu winorośli, sadów, słonecznika, rzepaku, roślin bobowatych (motylkowatych), warzyw, roślin ozdobnych, tytoniu, lnu, buraka cukrowego, ziemniaka, itp. 

10.Jeśli zabieg jest wykonywany w pobliżu pól, na których jeszcze nie zasiano roślin lub przed ich wschodami - strefa ochronna nie jest wymagana.

11.Środek zawiera substancje czynne ARYLEX™ (halauksyfen metylu), florasulam i piroksysulam. ARYLEX™ jest nową substancją czynną z grupy związków arylopikolinowych. Ryzyko wystąpienia odporności na substancje z grupy regulatorów wzrostu jest niskie. Florasulam i piroksysulam są substancjami czynnymi z grupy triazolopirymidyn zaliczanymi do inhibitorów ALS. Stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania form odpornych. Dotyczy to również stosowania substancji czynnych należących do odmiennych grup chemicznych, ale o tym samym mechanizmie działania (odporność krzyżowa). Została udokumentowana odporność miotły zbożowej na piroksysulam oraz istnieje ryzyko wystąpienia odporności na chwasty już odporne na inne substancje czynne – inhibitory ALS oraz gatunki uważane za podatne na powstawanie odporności. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą należy: 

– przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, zwłaszcza dotyczących zalecanych dawek i terminów stosowania,

– stosować dawki dopasowane do zwalczania wszystkich występujących chwastów wrażliwych, w terminie zapewniającym najlepszy efekt zwalczania chwastów,

– stosować środek lub inne herbicydy zawierające florasulam i/lub piroksysulam tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym (nie stosować zabiegów sekwencyjnych tymi substancjami czynnymi),

– dostosować zabiegi uprawowe (orka, opóźniony termin siewu, i/lub zwiększona ilość wysiewu zbóż) do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

– ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne zaliczane do inhibitorów ALS do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym,

– jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występują chwasty odporne na substancje czynne o ww. mechanizmach działania, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych lub niezadowalającej skuteczności także z powodu odporności krzyżowej nie należy stosować na tym polu przedmiotowego środka lub innego herbicydu zawierającego substancje czynne o ww. mechanizmie działania,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

12.Środka ochrony roślin nie stosować:

– w jęczmieniu, owsie i mieszankach zbożowych,

– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,

– na rośliny osłabione w wyniku niedoboru składników pokarmowych, w tym mikroelementów

– na rośliny uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę,

– po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami,

– na rośliny pokryte szronem,

– gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi mniej niż 5ºC,

– w temperaturze powietrza poniżej 5ºC i powyżej 25ºC.

13.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Po zastosowaniu środka w dawce 40 g/ha w pszenicy jarej lub 50 g/ha w zbożach ozimych, środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż. W przypadku bardzo wrażliwych roślin następczych jak soja, koniczyna, soczewica, słonecznik wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż, zalecana jest orka przed siewem tych roślin. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej środkiem należy uwzględnić także następstwo roślin dla wszystkich herbicydów zastosowanych w danym sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej wiosną tylko tym środkiem w dawce 40 g/ha w pszenicy jarej lub 50 g/ha w zbożach ozimych, po upływie 1 miesiąca od zabiegu i po wykonaniu orki przed siewem można uprawiać: kukurydzę, pszenicę jarą, jęczmień jary, owies, życicę. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 


Podobne


Zobacz także