MALVIN 80WG 1KG

  • Waga: 1.00 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent:
Cena: 43,00zł
Brak towaru w magazynie

 

Malvin 80 WDG

Malvin 80 WDG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Malvin 80 WDG- Działanie

  • Środek skutecznie zwalcza choroby grzybowe
  • Działanie kontaktowe
  • Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego

Malvin 80 WDG- Stosowanie

  • Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i polowych.
  • Stosowany ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, truskawki

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 486/2017d z dnia 02.10.2017 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 23/2013 z dnia 7.02.2013 r. 
 
Posiadacz zezwolenia:  
Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska,  tel.: +33 (5) 59 60 92 92, fax: +33 (5) 59 60 92 19 
 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:  
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6 b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, e-mail: sekretariat@arysta.com 
 
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 
ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10 08, fax: +48 12 281 14 54. 
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90 , fax: +48 58 676 74 89. 
”Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., Świerkówki 15a, 64 - 605 Wargowo, tel.: + 48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02. 
Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50, +48 42 650 66 95. 
PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.:/fax: +48 63 240 01 18. 
Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29, fax: +48 58 552 48 31. 
Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: +48 62 783 20 00, fax: +48 62 784 44 45. 
 
 
MALVIN 80 WDG 
 
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
 
Zawartość substancji czynnej:  kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg (80%)  
 
Zezwolenie MRiRW nr R - 23/2013 z dnia 07.02.2013 r.  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 486/2017d z dnia 02.10.2017 r. 
 
 
 
Niebezpieczeństwo 
 
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. 
 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Zebrać rozsypany produkt 
 
OPIS DZIAŁANIA 
Malvin 80 WDG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego  w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i polowych. 
 
STOSOWANIE ŚRODKA 
Jabłoń 
parch jabłoni 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha Termin stosowania:  
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, przed spodziewaną infekcją, od fazy zielonego pąka. Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów. 
Liczba zabiegów: 10 
Odstęp między zabiegami: 7 dni 
 
choroby przechowalnicze jabłek (gorzka zgnilizna jabłek, szara pleśń) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha Termin stosowania:  
W celu ograniczenia występowania chorób przechowalniczych środek stosować jednorazowo na cztery tygodnie przed planowanym zbiorem (BBCH 81-85).  
W celu osiągnięcia lepszej ochrony owoców przed chorobami przechowalniczymi wykonać kolejny zabieg innym środkiem ochrony roślin zgodnie z jego etykietą instrukcją stosowania w okresie 7-14 dni przed zbiorem.  W okresie wegetacji wykonać maksymalnie 1 zabieg. 
Liczb zabiegów: 1 
Opryskiwanie wykonać tak, aby owoce zostały dokładnie pokryte cieczą roboczą. 
 
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10 
Odstęp między zabiegami: 7 dni 
 
Grusza parch gruszy 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha Termin stosowania:  
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, przed spodziewaną infekcją, od fazy zielonego pąka.  
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów. 
 
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10 
Odstęp między zabiegami: 7 dni 
 
Wiśnia 
gorzka zgnilizna wiśni 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha Termin stosowania:  
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, od fazy opadania płatków kwiatowych.  
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów. 
 
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 
Odstęp między zabiegami: 7 dni 
 
Truskawka (w gruncie) 
szara pleśń 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,1 kg/ha Termin stosowania:  
Środek stosować zapobiegawczo od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-67). Maksymalnie wykonać 2 zabiegi środkiem Malvin 80 WDG w sezonie, w odstępie co 7-10 dni. 
 
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ  
W ramach strategii antyodpornościowej środek należy stosować tylko w dawkach zalecanych, przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania. 
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie należy go wstępnie rozpuszczać  w osobnym naczyniu. Odważoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.  
 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY 
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: 
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub 
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub 
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. 
 
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. 
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:  
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Stosować rękawice ochronne podczas zbioru. 
 
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.  
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.  
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. 
 
W okresie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół. 
 
W przypadku jednokrotnego zastosowania środka w uprawie jabłoni i gruszy w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników  i cieków wodnych o szerokości: 
− 30 m lub  
− 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. 
 
W przypadku wielokrotnego zastosowania środka w uprawie jabłoni i gruszy w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników  i cieków wodnych o szerokości: − 30 m (w tym 20 m zadarnionej) lub  
− 20 m zadarnionej strefy z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. 
 
W przypadku zastosowania środka w uprawie wiśni w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych  o szerokości: − 30 m lub  
− 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. 
 
W przypadku zastosowania środka w uprawie truskawki (w gruncie) w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.  
 
W przypadku zastosowania środka w uprawie jabłoni, gruszy oraz wiśni w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 
 
W przypadku zastosowania środka w uprawie truskawki (w gruncie) w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 
 
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
 
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 
Jabłka, gruszki – 28 dni 
Wiśnie – 21 dni 
Truskawki – 14 dni 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY 
ROŚLIN I OPAKOWANIA 
Chronić przed dziećmi. 
Środek ochrony roślin przechowywać: 
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, 
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, 
− w temperaturze 0°C - 30°C. 
 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. 
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. 
 
PIERWSZA POMOC 
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ 
Zawartość netto - ........ 
Nr partii - ........ 
 


Podobne